Bijkomende voorwaarden voor Analyse & Ontwikkeling

 1. In analyses wordt een beschrijvend antwoord gegeven op de implementatie van de gewenste functionaliteit. Eventuele vensters, databasestructuren of andere lay-outs die hieronder getoond worden zijn voorbeelden ter verduidelijking van de tekst. Deze kunnen nog een andere gedaante krijgen in de uiteindelijke programmatie.
 2. Begrotingen steeds onder voorbehoud van verdere besprekingen en analyse van definitieve functionaliteit.
 3. De applicatie wordt in gecompileerde vorm aangeleverd.
 4. De applicatie wordt hardwarematig (met een sleutel) of softwarematig of on-line of een combinatie hiervan beveiligd. In geval van hardware-protectie wordt de kost van de sleutel doorgerekend. In geval van on-line autorisatie is er een jaarlijkse fee van toepassing. iTs heeft het recht om het autorisatiemechanisme in de toekomst bij te stellen.
 5. De applicatie mag enkel door personeel van de Klant, zoals deze vermeld staat in de verkoopsovereenkomst horend bij deze analyse, worden gebruikt. Noch de applicatie, noch delen ervan, mogen worden doorgegeven aan derden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 6. De applicatie en/of bijhorende documentatie zoals analysedocumenten, handleidingen en correspondentie, of gedeelten ervan, mogen nooit door Klant aan derden ter beschikking worden gesteld, noch door Klant buiten adres van Klant gebruikt worden, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Van maatwerk worden geen specifieke handleidingen aangeleverd, tenzij expliciet overeengekomen. Daarentegen zullen readme-documenten, aangeleverd bij opeenvolgende versies een beknopt overzicht geven van nieuwe functionaliteit in de voorliggende versie.
 8. iTS behoudt steeds alle rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van het Auteursrecht, en dit evenzeer voor analyse als programmatie en documentatie bij de programmatuur.
 9. iTS behoudt, ook na levering, steeds alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op aangeleverde software en de daarbij geleverde documentatie, vervangingen, aanvullingen en/of wijzigingen.
 10. iTS behoudt steeds het recht om de door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
 11. De Klant verklaart geen medewerkers of ex-werknemers rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen van iTS, hetzij in dienstverband hetzij middels enig zelfstandig statuut, zonder wederzijdse goedkeuring.
  In geval van aankoop of ontwikkeling van iTS-programmatie geldt dit voor een periode die aanvangt bij de overeenkomst betreffende het project en die voortduurt tot minstens 2 jaar na oplevering van het project enerzijds en 2 jaar na stopzetten van het onderhoudscontract op het project anderzijds. In geval van opleidingen geldt dit voor een periode die aanvangt bij start van de overeenkomst inzake de opleiding en die voortduurt tot een aantal maanden na de laatste opleidingsdag overeenkomend met het aantal gegeven opleidingsdagen. Indien er gelijktijdig meerdere dergelijke overeenkomsten lopen, worden de zo bepaalde termijnen ervan opgeteld. In geval dit niet nageleefd wordt zal aan iTS 6 maanden maandloon verschuldigd zijn, zoals voorkomend op de laatste loonstaat bij iTS van de betreffende persoon vermeerderd met alle andere wettelijke verplichtingen inzake salaris.
 12. Het gebruik van programmatuur of de resultaten ervan kunnen nooit leiden tot enige aansprakelijkheid van welke aard dan ook voor i-Theses.
 13. Onze algemene voorwaarden blijven eveneens onverminderd gelden.
 14. Bestelling of start van uitvoering volgens of verwijzend naar dit document veronderstelt een impliciet akkoord met de bepalingen in dit document, zelfs indien dit niet expliciet werd gehandtekend door Klant.
 15. De leveringen en installaties van de (tussen)versies gebeuren in principe volgens remote login of e-mail.
 16. Besprekingen/introductie ter plaatse gebeuren op aanvraag en worden apart verrekend aan standaardtarieven of cfr. voorwaarden in offerte.
 17. De klant zorgt voor backups van de ondertussen gebruikte databases en computerconfiguratie. iTS neemt geen verantwoordelijkheid inzake functionaliteit bij tussenversies of indien er gegevens bij de klant verloren gaan door of bij installatie of gebruik van (tussen)versies.
 18. Binnen de 8 dagen na levering van een (tussen)versie wordt deze door gebruiker/Klant getest en krijgt iTS overeenkomstige feedback. Bij ontstentenis daarvan geldt een impliciet akkoord met de in de (tussen)versie toegeleverde functionaliteit.
 19. Aangegeven leverdata zijn steeds onder voorbehoud van het verkrijgen van de benodigde input van klant voor aanvang van een volgende fase, zowel als tijdige feedback na oplevering tussenversie.
 20. Indien aangegeven data wegens overmacht door iTS niet kunnen gehaald worden zal dit tijdig aan de klant worden gecommuniceerd en de projectplanning bijgesteld.
 21. Op alle ontwikkelingen geldt een garantie van 1 jaar voor het oplossen van mogelijke bugs in de software. De garantie is beperkt tot het oplossen van de bug.

Meer informatie? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of contacteer ons op +32 (0)9/33 88 252

Follow us on Twitter